Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fondsststyrenes ansvar

Fondsstyret skal i sin forvaltning følge de rammer og retningslinjer som de deltakende fylkeskommuner i hver fondsregion gir gjennom samarbeidsavtalen og gjennom et eget bestillingsbrev, samt de pålegg og retningslinjer som blir gitt av Kunnskapsdepartementet i tilskuddsbrev og i retningslinjene for ordningen.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes FoU-strategier og felles bestillingsbrev er fondsstyret ansvarlige for at det regionale forskningsfondet når de fastsatte formål med ordningen og mål fastsatt av deltakerfylkeskommunene i felles bestillingsbrev. Målene skal innfris på en mest mulig effektiv måte i henhold til de rammer som gjelder og planer som er lagt. Fondsstyret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale.

Fondsstyret skal påse at det ikke foretas disposisjoner eller inngås avtaler som påfører fondet forpliktelser som går ut over de gitte rammer og retningslinjer. Arbeidet skal gjennomføres slik at unødige økonomiske overføringer fra ett år til det neste unngås. Midler fra det regionale forskningsfondet kan kombineres med andre offentlige virkemidler innenfor gjeldende regelverk for statsstøtte. Støtte må overholde EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Utlysning av FoU-midler er fondsstyrets viktigste styringsverktøy. Utlysningene må innrettes slik at de gir grunnlag for utvikling av en balansert prosjektportefølje for realisering av fondets mål. Innenfor de økonomiske og faglige rammene som er satt for fondet, skal fondsstyret definere fagområder/tema og målgruppe for hver utlysning, hvilke av de i punkt 4 angitte søknadstyper som skal brukes, prosjektperiode og tilgjengelige midler for utlysningen. Krav til søknadene, vurderingskriterier og særskilte føringer må komme fram i utlysningsteksten.

Fondsstyret skal stimulere til samhandling med andre regionale forskningsfond gjennom å holde seg oppdatert på aktiviteten i disse og samarbeide på områder med sammenfallende interesser. Fondsstyret skal videre samarbeide med kommuner og forskningsinstitusjoner. Fondsstyret skal også stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i prosjekter som fondet finansierer og til internasjonalisering der dette er relevant. Fondsstyret skal bidra til kompetanseutvikling i relevante miljøer som er av strategisk betydning for fondets formål. Fondsstyret skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale aktiviteter som har betydning for fondets virksomhet og holde kontakt med forsknings- og brukermiljøer for å utvikle fondsdriften.
Fondsstyrene og Norges forskningsråd skal sammen sørge for at det utvikles læringsarenaer og skjer erfaringsutveksling mellom fondsregionene.

Fondsstyret skal blant annet:

  • I tråd med felles bestillingsbrev fra deltakerfylkeskommunene sørge for at det utarbeides en overordnet handlingsplan (to til fire års varighet) som rulleres årlig. Handlingsplanen skal prioritere bruken av fondsmidlene med hensyn til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene. Handlingsplanen skal oversendes deltakerfylkene til orientering.
  • Utarbeide årlig budsjett.
  • Følge opp igangsatte prosjekter med spesielt fokus på prosjekter der det er risiko for eller meldt om vesentlige avvik.
  • Behandle sluttrapporter fra prosjektene.
  • Fondsstyret skal utarbeide en årsrapport om fondsstyrets virksomhet som sendes vertsfylkeskommunen for behandling.
  • Fondsstyret skal utarbeide en bevilgningsoversikt som viser fondsstyrets bruk av tildelte midler som sendes til vertsfylkeskommunen for behandling.
  • Sørge for at det utarbeides en kommunikasjonsplan, informere om fondet og formidle fondets forskningsresultater, herunder skape oppmerksomhet om og interesse for fondet blant aktuelle målgrupper/søkere.
  • Sørge for god kontakt og koordinering med deltakerfylkene og det regionale virkemiddelapparatet forøvrig.
     
Publisert:
22.03.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016