Gå direkte til innhold

Regionale fondsstyrer

Hvert enkelt regionalt forskningsfond ledes av et fondsstyre som velges for en fylkestingsperiode av gangen. Det første fondsstyret velges fram til og med 2011.

  • Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet.
  • Fondsstyret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av deltakerfylkeskommunene.
  • Fondsstyret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale.

Saksbehandlingsregler
Fondsstyret er underlagt de saksbehandlingsregler som gjelder for folkevalgte organer jf. kommuneloven kapittel 6. Sakspapirene skal også sendes til Forskningsrådet.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven
Forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser gjelder for fondsstyret.
 

Nærmere informasjon om fondsstyrenes valgordning, sammensetning, og oppgaver finnes i lenker til venstre.

Publisert:
22.03.2010